Món submergit > Escoles > Treball previ

Treball previ

Plantegem algunes qüestions per pensar sobre el tema entre tota la classe:

– Per què és tan important l’aigua?
– Per què creus que cal que l’estalviem?
– L’aigua que veus als rius i rieres és només la que hi ha?
– On és l’aqüífer en aquesta imatge? Com imagines que es deu anar omplint d’aigua?

aquifer– Recorda a grans trets el funcionament del cicle de l’aigua si els has treballat. En què consisteix?
– Saps si tens algun aqüífer, riu, llac o mar a prop de la teva població? Descriu-los. Ubica en aquest mapa els elements que tinguis a prop: