Món submergit > Recursos > Tècniques de treball > Brainstorming o pluja d’idees

Brainstorming o pluja d’idees

tec_plujaProcediment:
1. Es proposa un tema sobre el qual es volen trobar propostes d’actuació, de millora, etc. Totes les idees es van anotant a la pissarra. Pot haver-hi una persona encarregada d’anotar-les.
2. És important que tinguem en compte mentre s’aporten les idees:

a. S’accepten totes les idees que s’aporten.
b. No es ridiculitza als companys, cal que sigui una aportació lliure i sense perjudicis.

  • 3. Un cop recollides suficients idees cal passar a l’anàlisi de les aportacions. Caldrà considerar la seva validesa, oportunitat, etc. davant el problema plantejat.
    4. Finalment s’escolliran les que es considerin més oportunes entre tot el grup classe.
    5. Es faran propostes d’actuació si es considera convenient.