Món submergit > Recursos > Tècniques de treball > Debat

Debat

tec_debatProcediment:
1. En primer lloc haureu de repartir els rols:

a. moderador/a (serà qui regularà les intervencions)
b. secretari/a (pren nota de les idees principals que sorgeixen en el debat)

2. Cal tenir en compte les pautes per desenvolupar els qui hi intervenen:

a. Agilitat: ús de frases curtes.
b. Missatges concrets, rellevants i sense ambigüitats:
– Adequació: que tothom a classe pugui entendre les vostres idees.
– Correcció semàntica, morfològica i sintàctica.
– Flexibilitat: exposar de forma gràfica, adaptada al moment.
c. Respecte al torn de paraula.
d. Actitud de calma i respecte cap a les opinions properes i contràries a la pròpia.
e. No canviar de tema.
f. Fer cas de les indicacions del moderador i demanar-li la paraula per intervenir.

3. Pel que fa al moderador/a ha de seguir aquestes pautes:

a. No intervenir en les opinions del debat.
b. No mostrar-se partidari de cap posició.
c. Marcar les regles del debat i fer-les complir a aquells que no ho fagin.
d. Donar la paraula a qui li toqui per ordre de demanda.

4. Quan acaba el debat el secretari/a recordarà els aspectes principals que han sorgit durant el debat.