Món submergit > Recursos > Tècniques de treball > Treball col·laboratiu

Treball col·laboratiu

tec_coopProcediment:
1. Dividim l’aula en grups de 5 o 6 persones.
2. Cada grup ha de treballar un contingut específic proposat pel docent. Aquests temes són complementaris, de manera que s’hauran d’unir tots posteriorment per finalitzar el projecte de treball.
3. Dins de cada grup s’assignaran unes tasques específiques per cada alumne, de manera que cadascú s’encarregarà de fer una feina diferent.

a. Cal que cadascú tingui clar el seu objectiu individual i de grup.
b. Cal que els alumnes ajudin a resoldre els possibles problemes que sorgeixin dins el grup.

4. Quan cada alumne hagi fet la seva tasca, es posarà en comú dins el seu grup i es farà un document amb els resultats del treball en grup. Alguns exemples de tasques a desenvolupar són:

a. Recerca i recopilació d’informació.
b. Entrevistes.
c. Redacció del document de grup.
d. Anàlisi de materials.
e. Coordinació i control de les dinàmiques de les tasques del grup.
f. Exposició de resultats del grup i elaboració de la presentació.
g. Etc.

5. Els alumnes poden desenvolupar diferents rols com ara:

a. Secretari (pren nota del que es fa en tot moment).
b. Supervisor (està controlant que ningú perdi el fil del que s’explica, aclareix dubtes del grup sobre el contingut que es treballa).
c. Controlador del temps (controla que l’ús del temps sigui adequat i avisa quan falta poc temps per acabar una tasca).
d. Administrador de recursos (aporta els materials necessaris en cada moment i s’encarrega d’aconseguir-los: projector, fulls, impressora, accés a internet…).
e. Reporter (presenta a la resta de la classe els resultats del treball de grup).
f. Avaluador (pren nota dels aspectes positius i negatius del desenvolupament de l’activitat, si hi ha hagut bona sintonia, moments difícils en les relacions entre alumnes, com s’han resolt, etc.).

6. Finalment es posaran en comú els resultats de cada grup per tal d’elaborar el document final, debatre el tema o posar en comú els resultats.

El treball col·laboratiu exigeix que cadascú assumeixi la seva pròpia responsabilitat respecte el resultat final del grup. No hi ha cap competició perquè tots aporten el seu treball per a obtenir el resultat final.